Contact

Riyad Mohammad
Riyad Mohammad

Contact Person:

Mohammad Riyaduzzaman Riyad

CEO & Founder, Inbox Hujur Ltd

Phone: +8801647604922

Email: riyad@inboxhujur.com

Address: 111, Nagar Bhaban Road, Manikganj Sadar, Manikganj-1800, Dhaka, Bangladesh.